خبر اخبار شهرداری | تاریخ انتشار: 1399/07/24

اجرای زیرسازی خیابان سلمان فارسی

اجرای زیرسازی و آماده سازی جهت اجرای آسفالت و بازگشایی خیابان سلمان فارسی

اجرای زیرسازی خیابان سلمان فارسی

اجرای زیرسازی خیابان سلمان فارسی

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: