خبر قوانین و مقررات | تاریخ انتشار: 1394/11/28

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها

آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریها

 

آئین نامه استخدامی كاركنان شهرداری‌ها

فصل اول: كلیات
فصل دوم: ورود به خدمت
فصل سوم: حقوق و مزیا
فصل چهارم: آموزش
فصل پنجم: رفاه
فصل ششم: بازنشستگی
فصل هفتم: سایر مقررات
بسمه تعالی
وزارت كشور – سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/8/1381 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/22021 مورخ 7/7/1380 وزارت كشور و به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 11343 كل كشور آئین نامه استخدامی كاركنان شهرداری هی كشور را به شرح زیر تصویب نمود :
آئین نامه استخدامی كاركنان شهرداری هی كشور
فصل اول - كلیات
ماده1- كلیه شهرداریهی سراسر كشور و سازمانهی وابسته مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .
تبصره : سازمانهی وابسته به شهرداری كه به استناد ماده 84 و 111 قانون شهرداری مصوب 1334 تشكیل شده یا می شوند و داری شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمیه آنها توسط شهرداری تامین شده باشد در صورتی كه در اساسنامه آن ها آئین نامه استخدامی خاصی پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .
ماده 2- مستخدمان شهرداری ها از نظر استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :
الف : مستخدم ثابت كه به موجب حكم رسمی در یكی از گروههی جدول حقوق موضوع ماده1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن بری تصدی یكی از پست هی سازمانی بر اساس آئین نامه استخدامی شهرداری استخدام شده باشد .
ب: مستخدم موقت كه به موجب قرارداد بری مدت معین و كار مشخص به استخدام شهرداری در می ید . مقررات استخدامی ین قبیل مستخدمان و تغییرات بعدی آن توسط وزارت كشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اجرا خواهد شد .
ت: كارگران شهرداری كه مشمول قانون كار مصوب 1369- و اصلاحات بعدی آن هستند .
تبصره : مشاغل كارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد هر یك از شهرداری ها و تائید وزارت كشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور مشخص می شوند .
ماده3 - مستخدمان رسمی در صورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهی (الف) و (ب ) ماده (2) ین آئین نامه مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .
ماده4 - سازمان تفصیلی و یجاد یا حذف پستهی سازمانی در كلیه شهرداریها با رعیت تبصره ماده (112) قانون استخدام كشوری مشمول ماده (54) قانون شهرداری و اصلاحیه آن است .
ماده5- در مورد استخدام اتباع بیگانه در شهرداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی عمل خواهد شد .
ماده6 - به منظور نظارت بر حسن اجری ین آئین نامه شوری اداری و استخدامی شهرداری كه در ین آئین نامه شورا نامیده می شود در هر یك از استانهی كشور و همچنین در شهرهی با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر تشكیل می گردد .
ماده7- اعضی شوری شهرهی با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر به شرح زیر تعیین می شوند :
الف: شهردار و در غیاب او معاون مالی و اداری شهرداری (رئیس شورا )
ب: نمینده وزارت كشور (سازمان شهرداری هی كشور )
پ: دو نفر از مدیرین یا كارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار
ت: مدیر كل امور شهرداریهی وزارت كشور
ماده8- شوری هر استان كه بر حسن اجری ین آئین نامه در شهرهی زیر پانصد هزار نفر آن استان نظارت می كند از افراد زیر تشكیل می شود :
الف: معاون عمرانی استانداری (رئیس شورا) مهندس منصوری
ب: شهردار شهر مركز استان سید هاشم بنی هاشم
پ: مدیر كل دفتر امور شهری و روستیی استانداری علی اكبر امدادی
ت: یك نفر از كارشناسان خبره و ذی صلاح در امور استخدامی شهرداری ها به پیشنهاد رئیس شورا و تائید استاندار . محمد ابراهیم حسینی
ث: شهردار شهری كه مسائل مربوط به شهرداری مورد تصدی وی در شورا مطرح می شود .
تبصره : دبیرخانه شورا در دفتر امور شهری و روستیی استانداری مستقر می شود .
ماده9 - شوراها علاوه بر وظیف مقرر در ین آئین نامه به عنوان كارگروه اجریی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (21) آئین نامه اجریی قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
موضوع تصویب نامه شماره 7350/ت473 ه مورخ 8/11/1370 در شهرداریها وظیفه نظارت بر حسن اجری طرح طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به اعتراضات استخدامی مستخدمان ثابت شهرداری را نیز برعهده دارد .
تبصره : جلسات شورا با حضور حداقل به چهارم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه ری مثبت داری اعتبار است .
ماده10 - حق الجلسه اعضی شورا به ازی هر جلسه یك چهلم حقوق و مزیی شهردار مربوط بر اساس شماره  هیات وزیران اصلاح گردید . تعیین می شود كه از محل اعتبارات شهرداری ذی ربط قابل پرداخت است .
فصل دوم- ورود به خدمت
ماده11- داوطلبان استخدام در شهرداری بید داری شریط زیر باشند :
الف: تابعیت جمهوری اسلامی یران
ب: حداقل هجده و حداكثر سی و پنج سال تمام سن در ورود
پ: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دیم
ت: اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی یران و قانون اساسی آن
ث: تدوین و عاملیت به احكام اسلام یا پیروی یكی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی یران
ج: عدم اعتیاد به مواد مخدر
چ: داشتن دیپلم كامل متوسطه
ح: عدم محكومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی
خ: داشتن توانیی جسمی بری انجام كاری كه داوطلب استخدام آن است .
د: عدم تجاهر به فسق و داشتن شیستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه
تبصره 1: شهرداری می تواند بری پست هخی بلاتصدی سازمانی در مشاغل تصخصی با تصویب شورا داوطلبان را تا سن چهل سالگی استخدام نمید .
تبصره 2: فهرست مشاغل تخصصی توسط وزارت كشور تهیه و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در شهرداری اجرا خواهد شد .
تبصره 3: بری تصدی بعضی از پستهی سازمانی شهرداری می تواند با تصویب شورا داوطلبان استخدام رابا داشتن گواهینامه پیان دوره راهنمیی تحصیلی استخدام نمید .
تبصره4: كسانی كه مجددا به استخدام شهرداری در می یند مشمول محدودیت حداكثر سن موضوع بند (ب) ین ماده نخواهند بود مشروط بر ینكه سن آنها پس از كسر مدت خدمت در شهرداری از حداكثر سن مقرر تجاوز ننمید .
تبصره 5: شهرداری می تواند با انعقاد قراردادهی خاص از خدمت مشاوره ی افراد متخصص یا مهندسان مشاور با پیشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی به ین افراد پرداخت نمید ولی در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجی علاوه بر موافقت شورا مراتب بید به تائید وزیر كشور نیز برسد .
ماده12: استخدام بری تصدی پست هی سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه به عمل می ید .
تبصره : برگزاری امتحان و مسابقه در شهرداری ها به موجب آئین نامه ی خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهیه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشومر خواهد رسید .
ماده13: شهرداری ها مكلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب ، نیروی انسانی مورد نیاز خود را بری تصدی پستهی سازمانی از بین داوطلبان واجد شریط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی صلاح و موافقت وزارت كشور تامین نمیند .
ماده14: افرادی كه در تاریخ ابلاغ ین آئین نامه به صورت غ یر ثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهی وابسته هستند و در مشاغل كارمندی انجام وظیفه می نمیند در صورت وجود پست بلاتصدی و داشتن شریط احراز شغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی در صورتی كه خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع ین ماده معاف هستند .
ماده 15- شهردارانی كه بعد از تاریخ 22/11/1357 به سمت شهردار منصوب شده باشندو خدمت آنها خاتمه یافته باشد با رعیت ماده 11 ین آئین نامه و دارا بودن شریط زیر از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می تواننددر یكی از شهرداریهی كشور استخدام شوند .
الف: خدمت آنها به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (چهار سال ) خاتمه یافته باشد .
ب: حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند .
پ: در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی داری حكم قطعی برائت از مراجع ذی صلاح باشند .
ت : حداكثر تا مدت یك سال از تاریخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعیت سیر بندهی ین ماده به یكی از شهرداری هی كشور یا سازمانهی وابسته تسلیم نمیند .
تبصره 1: ین گونه افراد در صورت رعیت بندهی (الف) و (ب) و (پ) ین ماده و موافقت هسته گزینش از خدمت دوره آزمیشی موضوع ماده (18) ین آئین نامه معاف هستند .
تبصره 2- شهردارانی كه بر اساس ماده 73 قانون تشكیلات و انتخابات شوراهی اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- از كار بركنار شده اند می توانند طی مدت یك سال با تائید شورا بری یكی از پستهی بلاتصدی به استخدام شهرداری هی كشور در یند .
تبصره 3- شهردارانی كه قبلا خاتمه خدمت یافته اند و از خاتمه یافته اند و ازخاتمه خدمت آنها بیش از یك سال می گذرد می توانند با رعیت سیر بندهی ین ماده تا مدت یك سال از تاریخ تصویب ین آئین نامه درخواست استخدام خود ر ا به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداری هی كشور تسلیم نمیند .
تبصره 4: در صورت عدم وجود پست سازمانی مناسب در شهرداریها وزارت كشور می تواند به پیشنهاد شهرداری متقاضی استخدام با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور نسبت به یجاد مقررات ین آئین نامه پس از اعلام نظر هسته گزینش امكان پذیر است و ین گونه مستخدمان از طی دوره آزمیشی معاف هستند .
ماده20- صدور احكام استخدامی مستخدمان ثابت شهرداریها (به جز شهرداری تهران) در بدو ورود به خدمت از لحاظ انطباق با مقررات ین آئین نامه موكول به تائید وزارت كشور است .
ماده21- شهرداری موظف است سالانه شیستگی و استعداد مستخدمان رسمی ثابت خود را بر اساس ضوابط ارزشیابی كاركنان دولت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنها منعكس نمید . ین سنجش طوری صورت می گیرد كه موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم بری احراز گروه و پستهی بالاتر یا لزوم گذراندن دوره كارآموزی جدید باشد .
فصل سوم : حقوق و مزیا
ماده22- حقوق مبنی مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریهی سراسر كشور و سازمانهی وابسته برابر عدد مبنی حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدی آن با اعمال ضریب ریالی مصوب سالانه تعیین می شود .
ماده23 - تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول ین آئین نامه به گروههی ورودی برمبنی جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدی آن است .
تبصره1: تغییرات و اصلاحات در گروههی موضوع ا ین ماده و تخصیص گروه ورودی به مستخدماتی كه مشاغل آنها از پیچیدگی و حساسیت برخوردار و مستلزم دارا بودن مهارتهی خاص و فوق العاده است به پیشنهاد وزارت كشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به اجرا در می ید .
تبصره 2: انتصاب مستخدمان شهرداری و سازمانهی وابسته در غیر رسته مربوط مستخدم ممنوع است ولی در صورت نیاز و داشتن شریط احراز شغل پیشنهادی می توان با رضیت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته دیگر منصوب نمود .
ماده24- حقوق مستخدمان درهر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل به شرح زیر تعیین می شود :
(ضریب افزیش سنواتی+1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ماده25 - سوابق خدمت كارگران شهرداری به لحاظ تجربی بری تصدی مشاغل كارمندی قابل احتساب نیست ولی در صورت ارائه مدارك مستند موضوع ماده (14) طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاحات بعدی آن سوابق خدمت آنها پس از تائید شورا از لحاظ تجربه و احراز مشاغل كارمندی قابل احتساب است .
تبصره : كارگرانی كه موفق به اخذ مدرك تحصیلی بالاتر شوند هنگام استخدام كارمندی سوابق خدمت مشابه یا مرتبط آنها در شهرداری از لحاظ تعیین گروه بر اساس آخرین مدرك تحصیلی و با تائید شورا قابل احتساب است .
ماده 26- شهرداری می تواند به مستخدمان مشمول ین آئین نامه كه خدمت آنها رضیت بخش باشد و مستخدمانی كه خدمات برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شیستگی بر اساس ماده21 ین آئین نامه علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط افزیش فوق العاده شغل به میزان حداكثر بیست درصد عدد مبنی گروه مربوط را بپردازد ولی به هر حال فوق العاده شغل یاد شده نبید از یكصد و پنجاه درصد 150% حقوق مبنی مستخدم تجاوز نمید .
تبصره : میزان افزیش فوق العاده شغل موضوع ین ماده و مصادیق خدمات برجسته به پیشنهاد شهردار و تائید شورا تعیین می شود .
ماده27 - كسانی كه به خدمت ثابت شهرداری پذیرفته می شوند در اولین طبقه گروه مربوط قرار می گیرند و چنان چه داری سابقه خدمت دولتی یا خدمت در شهرداری یا سازمانهی وابسته باشند به ازی هر سال خدمت از ضریب افزیش سنواتی به میزان سه درصد برخوردار می شوندو مدت خدمت وظیفه عمومی آنها نیز جزء سابقه خدمت شان محسوب می شود .
ماده 28- جدول  و نحوه ارتقی گروه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش كار میزان مسئولیتها اهمیت وظیف ، سوابق تجربی ، تحصیلات و ارزشیابی شاغلان تعیین می شود .
تبصره 1: حقوق مستخدمانی كه ارتقی گروه می یابند بر اساس عدد مبنا در گروه جدید به اضافه مجموع افزیشهی سنواتی در گروه قبل تعیین میشود .
تبصره 2: ارتقی گروه مستخدمانی كه سقف رشته شغلی مورد تصدی آنها اجازه استفاده از گروه تعیین شده جهت مدرك تحصیلی آنها را نمی دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل دیگر است .
ماده29- شهرداری می تواند در صورت وجود شریط زیر مستخدم رابه گروههی بالاتر ارتقا دهد
الف : درگروه جدید پست سازمانی بلاتصدی وجود داشته باشد یا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل به سبب احراز شریط تحصیلی یا تجربی مقرر در طرح در طبقه شغلی كه در گروه بالاتر است قرار گیرد .
ب: مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و كاردانی نموده باشد .
تبصره : حقوق امتیازات مربوط به یثارگران مشمول قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در مورد مستخدمان یثارگر شهرداری نیز اعمال می شود .
ماده30- شهرداری می تواند با تصویب شورا به مستخدمان خود یك الی دو گروه تشویقی موضوع مفاد تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدی آن علاوه برگروه استحقاقی آنها اعطا نمید .
ماده31- مستخدمانی كه به لحاظ تغییر شغل در گروه پیین تر از گروه استحقاقی خود قرار می گیرند مابه التفاوت حقوق مبنی گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزیشهی سنواتی قبلی را دریافت می نمیند و هر گونه افزیشهی بعدی در حقوق مبنی ین مستخدمان در گروه جدید و افزیش ناشی از ارتقی گروه بعدی تا استهلاك كامل از مابه التفاوت یاد شده كسر می شود .
ماده 32- وزارت كشور موظف است بر اساس اهمیت وظیف ، مسئولیتها، شریط احراز ، مدرك تحصیلی ؛ تجربه و سیر شریط موثر، كلیه مشاغل شهرداریها، و سازمانهی وابسته را طبقه بندی و ارزیابی نمید و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به یكی از گروههی جدول حقوق و ضوابط پرداخت فوق العاده شغل تخصیص دهد هر نوع اصلاح در طرح طبقه بندی مشاغل بنا به پیشنهادوزارت كشور و پس از موافقت سازمان یاد شده قابل اجرا است .
تبصره : تعیین حقوق فعلی مستخدمان شهرداری مشمول ین آئین نامه بر اساس آئین نامه ی كه از طرف وزارت كشور تنظیم و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می رسد به عمل می ید ولی درهیچ مورد با اجری ین تبصره از حقوق مستخدم در حین تطبیق رقمی كسر نمی شود .
ماده33- مادام كه طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط تغییر گروه و جدول فوق العاده شغل مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب مراجع مربوط نرسیده است . طرحخ طبقه بندی مشاغل و جداول فوق العاده شغل و تغییر گروه مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمان رسمی وثابت شهرداری ها قابل اجرا است .
ماده34- انتصاب مستخدمان به پستهی سازمانی كه شریط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع است .
تبصره 1- چنانچه بری تصدی یكی از پستهی سازمانی یا معاونت در شهرداری هیی كه داری یك معاون هستند مستخدم واجد شریط در شهرداریها نباشند شهرداری می تواند از وجود مستخدمان واجد شریط احراز طرح طبقه بندی مشاغل از سیر وزارتخانه ها و موسسات و شركتهی دولتی وسیر شهرداریها و سازمانهی وابسته به عنوان مامور استفاده نمید .
تبصره 2- شهرداری می تواند با رعیت مقررات ین آئین نامه در شهرداریهیی كه داری یك معاون است فردی را كه داری مدرك تحصیلی كارشناسی عمران و شهرسازی است از طریق امتحان یا مسابقه پس از طرح موضوع در شورا و طی مراحل گزینش در پست معاون شهردار به استخدام ثابت شهرداری درآورد .
تبصره 3- در صورت استفاده شهرداری از مستخدمان وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهی دولتی مشمول قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و سیر شهرداریها و سازمانهی وابسته به عنوان مامور و انتصاب آنها به یكی از پستهی ثابت سازمانی بر اساس آئین نامه ماموریت مستخدمان مشمول قانون استخدام كشوری و اصلاحات بعدی آن و سیر مقررات مربوط عمل می شود .
تبصره 4- در اجری مفاد ماده79 قانون شهرداری ذی حساب دوم شهرداری یا قائم مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی واجد شریط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تائید شورا منصوب میشود .
ماده35 - مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهی وابسته بر اساس پست مورد تصدی از فوق العاده شغل مربوط به مبنی طرح طبقه بندی مشاغل و جدول فوق العاده شغل برخوردار می شوند .
تبصره 1- فوق العاده شغل مستخدمانی كه تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره 1 ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را برعهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع ین ماده و اصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت كشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور قابل افزیش است .
تبصره 2- فوق العاده شغل مستخدمانی كه تصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی شهرداریها موضوع تبصره 2 ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را برعهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط و اصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت كشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور قابل افزیش است .
تبصره 3- عناوین مشاغل مدیریت و سرپرستی با توجه به تشكیلات مصوب به پیشنهاد شهرداری مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از طریق همترازی تعیین میشود .
تبصره 4 - شهرداری می تواند سالانه به كاركنانی كه در افزیش درآمدهی كوششی و وصول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعی و تلاش نموده اند با تشخیص شهردار فوق العاده ی تحت عنوان حتی وصول بری یك بار در سال به میزان یك درصد مازاد درآمد كوششی كه وصول شده بری كاركنان ذی ربط پرداخت نمیند مشروط بر ینكه حداكثر از دو برابر حقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در یك سال تجاوز ننمید .
ماده 36- هرگونه مصوبه دستورالعمل ، بخشنامه ، آئین نامه ، مقررات و سیر تسهیلات كه بری كاركنان مشمول قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تصویب یا درنظر گرفته شده یا می شود در مورد كاركنان شهرداری هی سراسر كشور و سازمانهی وابسته كه مشمول تبصره ماده 1 ین آئین نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداری ها به اجرا در می ید .
ماده 37- شهرداری می تواند علاوه بر عیدی و پاداش سالانه در صورت وجود اعتبار به هر یك از مستخدمان معادل یك ماه حقوق و فوق العاده شغل در پیان هر سال به عنوان حق تلاش به تناسب مدتی كه مستخدم در آن سال تصدی پستی را بر عهده داشته است پرداخت نمید .
ماده 38- جدول یا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و كارانه كاركنان شهرداری بر اساس مقررات و مصوبات مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و اصلاحات بعدی آن به علاوه بیست تعیین و برقرار می شود .
تبصره : فوق العاده جذب مدیران و سرپرستان و كارشناسان شهرداری بر مبنی ارقام فوق العاده هی مستخدمان مشمول نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بر اساس همترازی كه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور انجام پذیرفته به مرحله اجرا در می آید .
فصل چهارم : آموزش
ماده 39- وزارت كشور مكلف است در اجری ماده 62 قانون شهرداری و به منظور بالا بردن سطح معلومات فنی و تخصصی كاركنان مورد نیاز شهرداریها زمینه هی آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت داوطلبان استخدام و شاغلان رابه طریق مقتضی و عنداللزوم با یجاد مراكز آموزشی فراهم آورد .
تبصره 1- مادام كه وزارت كشور در اجری ین ماده زمینه آموزش مستخدمان شهرداری ها را به طرق مقتضی فراهم ننموده است استانداریها و شهرداریهی سراسر كشور می توانند با هماهنگی وزارت كشور زمینه آموزشهی لازم را در محل فراهم نمیند .
تبصره 2- ضوابط اعطی امتیاز شركت در دوره هی آموزشی اعم از كوتاه و بلند مدت همانند ضوابط آموزشی كاركنان مشمول قانون استخدام كشوری تعیین می شود .
فصل پنجم : رفاه
ماده 40- مستخدمان شهرداری سالی یك ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصی با حقوق وفوق العاده هی مربوط را دارند .
ماده 41- مستخدمان شهرداری در صورت ابتلا به بیماریهیی كه مانع از انجام خدمت باشند از مرخصی استعلاجی استفاده می نمیند .
تبصره : جز در مورد بیماریهی صعب العلاج حداكثر استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال است .
ماده 42- مستخدم می تواند با موافقت شهرداری از مرخصی بدون حقوق استفاده كند محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی و ثابت در مدتی كه از مرخصی بدون حقوق بیش از سه ماه در هر سال استفاده می نمید الزامی نیست در صورتی كه پس از پیان دوران مرخصی پست سازمانی مناسب بری ارجاع به مستخدم یاد شده موجود نباشد وی به حال آماده به خدمت در می ید .
تبصره 1- حداكثر مدتی كه مستخدم شهرداری در طول خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده كند سه سال است ولی بری ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری ین مرخصی با تصویب شورا حداكثر تا دو سال دیگر قابل تمدید است .
تبصره 2- مستخدمانی كه درحال مرخصی بدون حقوق هستند می توانند كماكان از مزیی بیمه عمر طبق ضوابط استفاده نمید .
تبصره 3- مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی شود .
ماده 43- استفاده از مرخصیهی موضوع مواد 27 و28 و29 و تبصره هی مربوط بر اساس آئین نامه مورد عمل درباره مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام كشوری انجام می شود .
ماده44- شهرداری موظف است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و د رمان مستخدمان خود و یجاد تسهیلات رفاهی بری كاركنان و یجاد محیط مناسب كار و كمك به امور تعاونی در زمینه هی مصرف، مسكن ، قرض الحسنه و نظیر آن كه بر اساس مقررات رفاهی سازمانهی دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه یجاد تسهیلاتی رفاهی بری كاركنان دولت – مصوب 1367- تهیه و به تصویب می رسد اقدام و مساعی لازم را به عمل آورد .
ماده45- چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده هی مستمر او بابت مرخصیهی ذخیره شده به وراث قانونی وی پرداخت می شود .
فصل ششم – بازنشستگی
ماده 46- مستخدمان ثابت شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداری موضوع ماده 58 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1345 هستند .
ماده 47- مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها- به جز شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداریها در سازمان بازنشستگی كشوری هستند و از نظر بازنشستگی و كسور پرداخت شده تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مشمولان قانون استخدام كشوری و اصلاحات بعدی آن هستند .
ماده48- شهرداری مكلف است از تاریخ تطبق وضع مستخدمان خود با ین آئین نامه هر ماه مطابق مقررات قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت كسورات قانونی بازنشستگی مستخدم را كسر نموده و پس از افزودن سهم شهرداری با توجه به قوانین یاد شده مجموع آن را به صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت نمید .
تبصره1- وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداری به حساب مخصوص در یكی از بانكهی دولتی كه از طرف سازمان بازنشستگی معرفی می شود واریز می گردد .
تبصره2- كسور بازنشستگی مستخدمان آماده به خدمت بر مبنی تمام حقوق گروه و افزیشهی سنواتی احتساب و از حقوق ماهانه آنان كسر می شود .
ماده49 - شهرداری مكلف است اولین حقوق ماهانه كسانی كه دوره آزمیشی را گذرانده و به استخدام قطعی شهرداری پذیرفته می شوند و هر نوع تفاوت یك ماهه حقوق حاصل از افزیش سنواتی و ارتقی گروه مستخدمان را به حساب صندوق بازنشستگی واریز نمید .
ماده50- مستخدمان شهرداری می توانند با داشتن شریط زیر تقاضی بازنشستگی نمیند و شهرداری مخیر به قبول آن است . :
الف: داشتن شصت (60 ) سال سن
ب: داشتن بیست و پنج (25) سال سابقه خدمت و پنجاه (50) سال سن .
تبصره1 - هرگاه مستخدمان مشمول ین آئین نامه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی یا بعد از آن فوت شوند از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمامی حقوق بازنشستگی و اصلاحات بعدی آن به وراث قانونی آنها پرداخت می شود .
تبصره2- مستخدمان شهرداری در هر حال مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههی دولتی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و قوانین مربوط به اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه هستند .
ماده51- شهرداری موظف است قبل از تاریخ بازنشستگی در صورت استحقاق مستخدم و بنا به درخواست او حداكثر چهار ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العالده شغل و سیر مزیی مربوط به وی اعطا نمیند و در هر حال تاریخ پیان ین مرخصی بید طوری تعیین شود كه سن مستخدم از شصت و پنج (65 ) سال تمام تجاوز ننمید .
ماده52- حقوق بازنشستگی و وظیفه از كارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمان شهرداری عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزیی دریافتی آنها كه ملاك كسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مشروط بر آنكه حقوق بازنشستگی آنها از بالاترین حقوق بازنشستگی مقرر در قوانین و مقررات مربوط تجاوز ننمید .
ماده53- شهرداری می تواند مستخدمان رسمی و ثابت خود را كه داری سی سال سابقه خدمت با هر قدر سن باشند بازنشسته نمید .
ماده54- شهرداری مكلف است كلیه مستخدمانی كه شصت و پنج سال تمام سن دارند را بازنشسته كنند .
ماده55 - سوابق خدمت تمام وقت مستخدمان ثابت در شهرداریها و سازمانهی وابسته وزارتخانه ها موسسات و شركتهی دولتی و موسسات عمومی و غیر دولتی و سمت شهردار در صورت انتقال كسور یا حق بیمه برابر مقررات قانونی یا تقبل پرداخت آن به صندوق بازنشستگی ذی ربط بر اساس مقررات مربوط از نظر افزیش سنواتی و بازنشستگی جزء سنوات خدمت آنها محسوب می شود .
تبصره 1- ماخذ پرداخت كسور بری سوابق خدمت در شهرداریها و سازمانهی وابسته كه كسور یا حق بیمه آن منتقل یا پرداخت نشده است مطابق مقررات قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تعیین و سهم شهرداری با توجه به ماده 48 ین آئین نامه پرداخت می شود .
تبصره 2- ماخذ پرداخت كسور بری سوابق خدمت خارج از شهر داریها و سازمانهی وابسته كه كسور یا حق بیمه آن انتقال نیافته است . بر مبنی بیست و یك درصد اولین حقوق و فوق العاده شغل و سیر مزیی مشمول كسور بازنشستگی مستخدم ثابت در شهرداری و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود كه توسط مستخدم پرداخت خواهد شد
تبصره 3- چنانچه مستخدمان سازمانهی وابسته به شهرداریها كه به استناد اساسنامه آن سازمان مشمول ین آئین نامه نیستند بر اساس مقررات مربوط به استخدام شهرداریها دریند سوابق خدمت تمام وقت آنها مشمول ین ماده است .
ماده56- كسور متعلق در اجری تبصره هی 1و2و3 ماده55 ین آئین نامه از طرف شهرداری به طور یكجا و از طرزف مستخدم در یكصد و بیست قسط ماهانه به صندوق بازنشستگی پرداخت می شود مشروط بر ینكه در مورد مستخدمان شاغل مجموع پرداختی مستخدم بابت بدهی كسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته و كسور بازنشستگی جاری از یك چهارم مجموع حقوق و فوق العاده شغل و در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران از یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه تجاوز نكند در صورتی كه از ین مقدار تجاوز كند به همین میزان به تعداد اقساط ماهانه او ا ضافه می شود .
ماده57- سابقه خدمت مستخدمان مشمول ماده 55 ین آئین نامه از نظر بازنشستگی وم وظیفه در صورتی جزء خدمت رسمی آنها محسوب می شود كه به موجب احكام صادر شده به صورت تمام وقت یا با دریافت حقوق از شهرداریها و سازمانهی وابسته یا یكی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده باشد .
تبصره : سوابق خدمت كسانی كه در تاریخ تصویب ین آئین نامه به عنوان كارمند ثابت با مقررات استخدامی تطبیق شده اند از لحاظ افزیش سنواتی و بازنشستگی قابل احتساب است مشروط بر ینكه سوابق یاد شده منطبق با لیستهی حقوق و مداركی كه مبین انجام خدمت آنها در مشاغل اداری شهرداری است به تائید شورا رسیده باشد .
ماده 58- مدت خدمت وظیفه مستخدمان ثابت جزء سابقه آنان محسوب می شود مشروط بر ینكه مستخدم كسور بازنشستگی سهم خود را طبق تبصره هی 1و2و3 ماده55 حسب مورد و ماده 56 ین آئین نامه پرداخت نمیند كه در ین صورت شهرداری نیز موظف به پرداخت سهم خود حسب مورد در مدت مقرر است .
ماده59- مستخدمان رسمی مشمول ماده 144 قانون استخدام كشوری در صورت تمیل می توانند به استناد تبصره 3 ماده یاد شده مشمول ین آئین نامه شوند و شهرداری موظف است درخواست آنها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارسال نمید تا سازمان بازنشستگی كشروی نسبت به واریز كسور مربوط به صندوق بازنشستگی شهرداری اقدام نمید .
ماده 60- در صورتی كه مستخدمان شهرداری به علل غیر ناشی از كار ، از كارافتاده شناخته شوند بر اساس مقررات قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركمنان دولت و اصلاحات بعدی آن حقوق وظیفه از كارافتادگی دریافت می نمیند و در صورتی كه سنوات پرداخت كسور بازنشستگی مستخدم از پانزده سال كمتر باشد پانزده سال تمام محسوب می شود .
ماده 61- در صورتی كه مستخدم ثابت در حین انجام وظیفه به علت حادثه ناشی از كار ، از كارافتاده شود بدون رعیت سنوات پرداخت كسور بازنشستگی تمام حقوق ، فوق العاده ، شغل ، تفاوت تطبیق و سیر مزیی مشمول كسورات بازنشستگی مستخدم در زمان از كار افتادگی در مورد او برقرار می شود مشروط بر آن كه از حداكثر حقوق بازنشستگی مقرر در ین آئین نامه تجاوز ننمید .
تبصره 1- هرگاه مستخدم موضوع ین ماده به علت همان حادثه فوت شود حقوق وظیفه از كارافتادگی او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت می شود .
تبصره 2- اعاده به خدمت مستخدمان از كار افتاده در صورتی كه بهبودی حاصل نمیند و توانیی اشتغال داشته باشند قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است و تشخیص آن بر عهده شورا است .
ماده 62- در صورتی كه مستخدم بازنشسته یا از كار افتاده فوت شود حقوق وظیفه وراث قانونی او برقرار می شود .
ماده 63- وراث قانونی در ین آئین نامه عبارتند از :
الف: زوجه دیمی
تبصره: در صورتی كه متوفی داری چند زوجه باشد ین سهم به تساوی بین آنها تقسیم می شود .
ب: زوج در صورتی كه علیل از كارافتاده و تحت تكفل زوجه متوفی خود بوده باشد
پ : فرزندان ذكور متوفی تا پیان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در یكی زا دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی رسمی كشور تا پیان بیست و پنج سالگی
ت: فرزندان علیل یاناقص العضو مستخدم متوفی كه از كار افتاده باشند مادام العمر
ث: فرزندان اناث تا زمان اختیار شوهر
ج : والدین مستخدم متوفی مشروط بر ینكه تحت تكفل متوفی بوده و بدر حداقل شصته سال و مادر حداقل پنجاه و پنج سال داشته یا از كار افتاده باشند .
چ: نوادگانی كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارا بودن شریط بندهی پ و ت ین ماده
ح: دختران متوفی كه مطلقه شده اند .
ماده64 - مجموع حقوق وظیفه بازماندگان معادل تمام حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه از كارافتادگی مستخدم متوفی است كه به تساوی بین بازماندگان واجد شریط تقسیم می شود، در صورت قطع سهم هر یك از بازماندگان سهم قطع شده به تساوی به سهم سیر بازماندگان افزوده خواهد شد هرگاه بازمانده واجد شریط مستخدم متوفی منحصر به فرد باشد كل حقوق وظیفه به وی پرداخت می شود .
ماده65- در صورتی كه مستخدم قبل از برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه از كارافتادگی موضوع ماده 52 ین آئین نامه فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان او برمبنی تمام حقوق بازنشستگی استحقاقی مستخدم متوفی به ترتیب مقرر در ماده 64 ین آئین نامه برقرار می شود؛ در ین مورد سنوات پرداخت كسور بازنشستگی مستخدم در صورتی كه از پانزده سال كمتر باشد پانزده سال تمام منظور می شود .
ماده 66- حقوق وظیفه وراث شهدا و سیر یثارگران عبارت است از حقوق وظیفه مقرر در قوانین و مقررات مربوط با اصلاحات بعدی
ماده 67- هرگاه سنوات پرداخت كسور بازنشستگی مستخدم متوفی یا از كار افتاده كمتر از دو سال باشد متوسط حقوق مدتی كه كسور بازنشستگی را پرداخت كرده است ملاك محاسبه قرار می گیرد .
ماده 68- از كار افتادگی در ین آئین نامه عبارت است از عدم توانیی كامل و دیمی مستخدم به انجام كار
ماده69 - تشخیص از كار افتادگی و سبب آن و تشخیص ین كه فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از كار یا درحین انجام وظیفه بوده است و نیز تشخیص موارد مندرج در مواد 49 و50 حسب مورد برعهده هیات مدیره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران یا سازمان بازنشستگی كشوری است در صورت اختلاف نظر در مورد شهرداری تهران نظر شوری تهران و در مورد سیر شهرداریها نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور لازم الاجرا است .
ماده70- در صورتی كه مستخدم متوفی از بابت پرداخت كسور بازنشستگی سنوات خدمت احتساب شده قبلی با خدمت وظیفه عمومی بدهكار باشد شهرداری و بازماندگان او از پرداخت بقیه اقساط مربوط معاف هستند .
ماده71- در صورت دریافت هرگونه وجهی از وجوه عمومی كشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظیفه ممنوع است .
ماده 72- دریافت بیش از یك حقوق بازنشستگی بری یام واحد خدمت همچنین دریافت بیش از یك حقوق وظیفه یا یك حقوق وظیفه توام با یك حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی كشوری و صندوق موسسات دولتی شهرداریها و سازمانهی وابسته ، انجمنهی بهداری و سازمانهیی كه جنبه محلی دارند و هزینه هی آنها از درآمدهی خاص محلی تامین می شود ممنوع است ، مستخدمانی كه مستحق دریافت بیش از یك حقوق وظیفه یا یك حقوق وظیفه و حقوق بازنشستگی باشند در استفاده از هر یك از آنها مخیر است .
تبصره: استفاده از حقوق وظیفه پدر و مادر تواما با رعیت مقررات مربوط مجاز است .
ماده73 - شهرداری می تواند در صورت رضیت مستخدم اعم از ثابت یا رسمی تابع قانون استخدام كشوری درصدی از حقوق ماهیانه او را به میزان مقرر در قانون تشكیل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب 1376 و اصلاحات بعدی آن كسر و پس از افزودن معادل ان بابت سهم شهرداری مجموع آن را درحساب خاصی به نام سپرده مستخدم شهرداری نزد یكی از بانكهی كشور نگهداری نمید و پس از بازنشسته شدن از كارافتادگی یا فوت، مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداری را به علاوه سود حاصل شده به طور یكجا به مستخدم یا وراث قانونی او بپردازد .
ماده74 - هر گاه مستخدمی كه طبق ین یین نامه از حقوق بازنشستگی استفاده می كند به موجب حكم دادگاه صالح اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محكوم شود تا زمانی كه از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود ولی در صورتی كه محكومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او مانند وراث قانونی بازنشستگان متوفی رفتار می شود و اگر جرم و محكومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او به ترتیب مقرر درماده 64 ین آئین نامه پرداخت می شود .
ماده75- هر گاه مستخدمی كه طبق ین آئین نامه مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده است به موجب حكم قطعی دادگاه صالح از حقوق اجتماعی رو به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شود و بعد ا در اثر اعاده دادرسی از اتهام منتسبه برائت حاصل نمید مابه التفاوت حقوق بازنشستگی استحقاقی خود و وجوهی كه طبق ماده 74 ین آئین نامه در مدت محرومیت دریافت شده است به او پرداخت می شود .
ماده76- هرگاه مستخدمی كه طبق ین آئین نامه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه استفاده می كند در مدت یك سال حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را مطالعه نكند عائله او در صورتی كه طبق شریط ماده 64 ین آئین نامه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشند حق دارند موقتا حقوق وظیفه مقرر خود را تقاضا و دریافت كنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم یاد شده فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می شود و در صورتی كه معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول بر می گردد .
تبصره : منظور از عائله در ین آئین نامه افرادی هستند كه با رعیت شریط مقرر در ماده 63 ین آئین نامه از حقوق وظیفه استفاده می نمیند .
ماده77- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی با حكم قطعی دادگاه صالح فقط تا میزان یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جیز است .
ماده78- ترك تابعیت كشور جمهوری اسلامی یران موجب قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد شد .
ماده79 - در صورتی كه خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و مقررات محل خدمت جدید مستخدم به او اجازه دهد بنا به درخواست او صندوق بازنشستگی مكلف است كسور بازنشستگی مربوط به او را اعم از سهم شهرداری و سهم مستخدم به صندوق مربوط به محل خدمت جدید انتقال دهد .
ماده80- هرگاه خدمت مستخدم در شهرداری قطع و از شمول ین مقررات خارج شود وجوهی كه بابت كسور بازنشستگی پرداخت كرده است به او مسترد می شود .
ماده81- صندوق بازنشستگی موضوع ماده 46 ین آئین نامه موظف است هر سه سال یك بار وضع مالی صندوق را از نظر تطبیق كسور بازنشستگی با توجه به تعهدات صندوق در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس محاسبات فنی مورد بررسی دهد و نتیجه را به شهرداری تهران اعلام نمید تا در صورتی كه صندوق با كمبود اعتبار مواجه باشد شهرداری نسبت به تامین آن اقدام نمید .
ماده82- در صورتی كه ضریب ریالی حقوق موضوع ماده22 ین آئین نامه تغییر نمید به نسبت ین تغییر حقوق مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر همانند مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت افزیش می یابد .
فصل هفتم: سایر مقررات
ماده83 - انواع مجازات ها و ترتیب رسیدگی به تخلفات و تقصیرات اداری مستخدمان شهرداری همان است ك در مورد مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت اعمال می شود و درین مورد شهرداری تهران داری همان اختیاراتی است كه در مقررات یاد شده به رئیس موسسه مستقل دولتی تفویض شده است و ین اختیارات در سیر شهرداریهی با پیشنهاد شهرداری و تائید شوری اعمال می شود .
تبصره 1- رسیدگی به تخلفات كارگران شهرداری و سازمانهی وابسته بر اساس آئین نامه ی خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهیه و پس از تائید وزارت كار و امور اجتماعی اعمال خواهد شد .
تبصره 2 - حداكثر مدت ارائه اعتراضات در خصوص مسائل استخدامی موضوع ماده 9 ین آئین نامه به دبیرخانه شورا یك ماه است وشوری یاد شده موظف است حداكثر طی مدت دو ماه نسبت به موضوع رسیدگی و پاسخ لازم را از طریق دبیرخانه شورا به ذی نفع ابلاغ نمید .
ماده84- مستخدمان شهرداری می توانند از خدمت شهرداری استعفا كنند مشروط بر ین كه تصمیم خود را دو ماه قبل از استعفا از طریق واحد متبوع به اطلاع شهرداری برساند مادام كه موافقت شهرداری با استعفی مستخدم به او ابلاغ نشده باشد او در قبال وظیفی كه عهده دار است مسئول شناخته می شود .
تبصره 1- وجوهی كه مستخدم مستعفی بابت كسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت كرده است به او مسترد می شود .
تبصره 2- مستخدمی كه به منظور شركت در انتخابات شوراهی اسلامی از سمت خود در شهرداری استعفا می دهد می تواند در صورت عدم انتخاب پس از اعلام رسمی نتیج انتخابات حداكثر طی مدت دو ماه به شهرداری یا سازمان وابسته ذی ربط مراجعه نمید و اشتغال مجدد او منعی ندارد در صورتی كه پست سازمانی بری ارجاع به افراد یاد شده  موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می یند .
ماده85 - در صورتی كه مستخدم دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترك خدمت به خدمت وی خاتمه داده می شود .
تبصره 1- اگر مستخدم موضوع ین ماده شریط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد بازنشسته خواهد شد .
تبصره 2- هر مستخدم مشمول ین ماده مدعی شود به عللی كه خارج از حدود قدرت و اختیارات او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود یا عدم حضورش را اطلاع دهد و ادعی او مورد قبول شهرداری قرا ر نگیرد می تواند شكیت خود را به ضمیمه مدارك مورد استناد به هیات رسیدگی به تخلفات اداری كارمندان مربوط تسلیم نمید در صورتی كه ری صادر شده حاكی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت اعاده و مدت غیبت او موجه محسوب خواهد شد .
تبصره 3- یام غیبت غیر موجه مستخدم از لحاظ تجربه ارتقی گروه، بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب نیست .
ماده 86- در صورتی كه پست سازمانی مستخدم حذف شود و پست دیگری متناسب با شریط او بری ارجاع به وی مومجود نباشد مطابق قانون استخدام كشوری مستخدم آماده به خدمت می شود .
ماده 87- حقوق دوران آمادگی به خدمت به ترتیب زیر تعیین می شود .
الف: از ماده اول تا آخر ماه ششم برابر آخرین حقوق
ب: از ماه هفتم تا پیان ماه دوازدهم نصف آخرین حقوق
تبصره: دوران آمادگحی به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدم محسوب می شود .
ماده88 - در صورتی كه در طول دوران آمادگحی به خدمت پست مناسبی بری ارجاع به مستخدم موجود نباشد یا انتقال وی به سیر شهرداریها میسر نشود با او مطابق ماده 74 قانون استخدام كشوری و تبصره هی اصلاحی آن رفتار می شود .
تبصره : شهرداریها مكلفند یك نسخه حكم آمادگی به خدمت مستخدمان ثابت و رسمی خود را به وزارت كشور ارسال نمیند. وزارت كشور نیز مكلف است هر شش ماه یك بار فهرستی از مستخدمان یاد شده را به كلیه شهرداریها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ارسال كند .
ماده 89- شهرداری مكلف است مستخدمی را كه طبق قانون معلق شده ا ست در صورت برائت از تاریخ قطعی شدن ری دادگاه به خدمت یفا و كلیه حقوق دوران تعلیق رابه ماخذ آخرین حقوق زمان اشتغال به او بپردازد و در صورتی كه پست سازمانی بری او خالی نباشد مستخدم آماده به خدمت محسوب می شود .
ماده90- مستخدمان ثابت شهرداری كه بری نمیندگی مجلس یا احراز سمت شهردار انتخاب یا به مقامات موضوع ماده 2 قانون استخدام كشوری منصوب می شوند تا پیان تصدی مقامات یاد شده از شهرداری هیچ گونه حقوق یا مزییی دریافت نخواهند كرد ولی ین مدت جزء سابقه خدمت آنها محسوب می شود مشروط بر ین كه كسور بازنشستگی سهم خود را به ماخذ آخرین حقوق و مزیی دریافتی به صندوق بازنشستگی مربوط بپردازند .
تبصره : شهرداری مكلف است مستخدمان یاد شده را پس از بازگشت به خدمت در پستی كه واجد شریط احراز آن باشند . منصوب كند ولی در صورتی كه پست سازمان بلاتصدی بری ارجاع موجود نباشد آماده به خدمت محسوب می شوند .
ماده91- مستخدمان موضوع مواد 143 و144 قانون استخدام كشوری شاغل در شهرداری از لحاظ پرداخت حقوق و مزیا تابع مقررات ین آئین نامه هستند .
ماده92- انتقال و ماموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری وسازمانهی وابسته به سیر دستكاهها و بالعكس با درخواست كتبی مستخدم و موافقت دستگاههی یاد شده مجاز است .
تبصره 1- كسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدمان موضوع ین ماده در مورد مستخدمان شهرداری تهران به صندوق بازنشستگی شهرداری تهران و در مورد كاركنان سیر شهرداریهی كشور به صندوق بازنشستگی كشوری منتقل می شود و كلیه سوابق خدمت آنها كه بابت آن كسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت شده است از هر لحاظ جز خدمت ین كاركنان محسوب و با آن دسته از كاركنان كه بابت سنوات خدمت آنها كسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پیش بینی شده در قانون استخدام كشوری قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و آئین نامه ها و دستورالعملهی اجریی مربوط رفتار می شود .
تبصره 2- انتقال كارگران شهرداریها و سازمانهی وابسته به سیر شهرداریها و سازمانهی وابسته با توافق طرفین بلامانع است . و حق سنوات ین كارگران بید توسط شهرداری یا سازمان وابسته مبدا به حساب شهرداری یا سازمان وابسته مقصد واریز شود كه در ین صورت سوابق خدمت قبلی كارگر در محل اشتغال جدید قابل احتساب است .
ماده93- انتقال و ماموریت مستخدمان شهرداری بر اساس مقررات و آئین نامه هی مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت انجام می شود .
ماده 94- مستخدم مكلف است در حدود قوانین و مقررات احكام و دستورات روسی مافوق خود را در حدود وظیف و اختیارات خود اجرا نمید اگر مستخدم دستور مقام بالاتر خود را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مكلف است به صورت كتبی مغیرت دستور را به مافوق اطلاع دهد در صورتی كه بعد از ین اطلاع مقام بالاتر به صورت كتبی بر اجری دستور خود تاكید كرد مستخدم مكلف به اجری دستور صادر شده خواهد بود .
ماده95 - شهرداری نمی تواند مشمولان ین آئین نامه را جز در موارد مطرح از پست سازمانی خود بركنار كند مگر ین كه با تائید شوری بلافاصله او را به پست سازمانی دیگر منصوب نمید .
ماده96- وزارت كشور مكلف است دستورالعملهی لازم بری اجری ین آئین نامه را كه چگونگی تهیه و تصویب آن پیش بینی نشده است تنظیم نمید و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به اجرا درآورده مادام كه ین آئین نامه ها و دستورالعملها تهیه نشده آئین نامه ها و دستورالعملهی فعلی مورد عمل شهرداریها و سازمانهی وابسته نافذ هستند .
ماده97- وزارت كشور مسئول نظارت بر حسن اجری ین آئین نامه است .
ماده98- در مواردی كه ین آئین نامه مسكوت است بر اساس قانون استخدام كشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت عمل می شود .
ماده99- تصویب نامه شماره 17570/ت157 مورخ3/3/1368 و سیر مقررات مغیر با ین آئین نامه لغو می شوند .

 
     
   
 
 

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: