خبر عملکرد و اقدامات | تاریخ انتشار: 1393/09/02

خلاصه ای ازاهم فعالیتهای شهرداری در سال 93

خلاصه ای ازاهم فعالیتهای شهرداری در سال 93 اعتبارات سال 93 به دو دسته تقسیم می شود یکی اعتبارات از محل سفر مقام معظم رهبری و دیگری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای می باشد.

خلاصه ای  ازاهم فعالیتهای شهرداری در سال 93

خلاصه ای ازاهم فعالیتهای شهرداری در سال 93

خلاصه ای  ازاهم فعالیتهای شهرداری در سال 93
اعتبارات سال 93 به دو دسته تقسیم می شود یکی اعتبارات از محل سفر مقام معظم رهبری و دیگری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای می باشد.
پیاده رو سازی 
جدول کذاری
پیگیری استقرار ادارات 
پیگیری اخذ مجوز لازم جهت احداث شهر بازی بزرگ بخش سملقان
ساماندهی تعداد 38 دستگاه تاکسی درون شهری و خطی جهت جابجایی مسافران بین شهر قاضی و شهرستان
اطفاء‌حریق توسط واحد آتش نشانی بتعداد 17 مورد 
انجام مطالعات شامل :طرح هادی شهر قاضی  ، جداسازی آب شرب از فضای سبز شهری ،نقشه توپوگرافی شهر،
جمع آوری آبهای سطحی و ممیزی سطح شهر 

نظر شمانام:
ایمیل:  
وب سایت:
نظر*: